ของขวัญเพื่อน้อง
อยากจะให้ของขวัญกับใครสักคนเนื่องในโอกาสพิเศษ ? มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนท่านให้ "ของขวัญเพื่อน้อง"

ของขวัญชิ้นนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเด็กบางคนไปเลยก็ได้ ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯเพื่อเด็กๆได้รับอาหารและการดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างเหมาะสม

บริจาคเพื่อร่วมจัดซื้อนมสำหรับเด็กตลอดทั้งปี 2,000 บาท (£30 / $50 / €40)
บริจาคเพื่อสนับสนุนนมสำหรับเด็กทั้งหมดตลอดทั้งปี 7,000 บาท (£105 / $175 / €140)
บริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเนื่องในวันเกิดของท่าน 1,500 บาท (£20 / $35 / €28)
บริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด 5,000 บาท (£71 / $125 / €100)
บริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตของเล่นสำหรับเด็ก 3,500 บาท (£50 / $88 / €70)
 

มูลนิธิฯ จะจัดส่งรายงานไปยังท่านเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กเรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิฯ จะจัดส่งบัตรอวยพรให้แก่เพื่อนหรือญาติของท่าน (ท่านสามารถกำหนดให้เขียนข้อความตามที่ต้อง การได้) และรายงานการมอบของขวัญแก่เด็กพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆหลังจากที่เด็กได้รับมอบของขวัญแล้ว และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมูลนิธิฯจะจัดส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการไปยังท่านทุกๆ 3 เดือน

แล้วตอนนี้ท่านอยากจะให้ ของขวัญเพื่อน้อง แล้วหรือยัง ?


บริจาคเพื่อสนับสนุนนมผงสำหรับเด็กตลอดทั้งปี
มูลนิธิฯสนับสนุนให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง อย่างน้อยแรกเกิด – 6 เดือน โดยมูลนิธิฯได้รณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และการให้ความรู้เป็นรายบุคคลแก่คุณแม่มือใหม่ในชุมชนที่มูลนิธิฯให้การช่วยเหลือ

แต่มูลนิธิฯ จำเป็นต้องจัดหาให้แก่เด็กหลังจากไม่ได้ให้นมแม่แล้ว ให้แก่แม่ของเด็กที่ไม่สามารถให้นมลูกได้ มูลนิธิฯจะพิจารณาให้การสนับสนุนนมแก่เด็กเป็นราย ๆ ไป พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูก

แล้วตอนนี้ท่านอยากจะให้ ของขวัญเพื่อน้อง แล้วหรือยัง ?

 

บริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
มูลนิธิฯได้ให้การดูแลเรื่องการจัดอาหารที่เหมาะสมกับเด็กตามวัย ตั้งแต่ตอนเช้าที่พ่อแม่นำเด็กมาส่งที่บ้านเด็กอ่อน มูลนิธิฯได้จัดหาอาหารเตรียมไว้เพื่อให้พ่อแม่ป้อนเด็กด้วยตนเองในตอนเช้า ในช่วงสายก็ได้จัดหานมและของว่างให้แก่เด็ก หลังจากนั้นจึงเป็นอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่าย ซึ่งโดยปกติจะเป็นผลไม้

ในวันเกิดและวันพิเศษของท่าน เพื่อน ๆ หรือญาติ มูลนิธิฯจึงขอเชิญชวนให้มาร่วมฉลองในโอกาสพิเศษด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆในบ้านเด็กอ่อน

แล้วตอนนี้ท่านอยากจะให้ ของขวัญเพื่อน้อง แล้วหรือยัง ?

 

บริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด
เมื่อเด็กหนึ่งคนได้ลืมตามาบนโลกนี้ แน่นอนว่าพ่อแม่ของเด็กคงต้องการสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อใช้ดูแลลูก อาทิ ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า หมอน ที่นอน ผ้าห่ม ของเล่น จากการทำงานในโครงการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ พบว่าแม่ที่ยากไร้จำนวนมากไม่มีสิ่งเหล่านี้ มูลนิธิฯจึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่แม่ของเด็ก โดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด

แล้วตอนนี้ท่านอยากจะให้ ของขวัญเพื่อน้อง แล้วหรือยัง ?

 

บริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตของเล่นสำหรับเด็ก
ส่วนหนึ่งของงานชุมชนของมูลนิธิฯ คือการดำเนินงานโครงการสื่อเพื่อเด็กด้อยโอกาส ได้สอนให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เป็นของเล่นที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจ เอาใจใส่ให้เวลากับลูก

ในกลุ่มพ่อแม่ที่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงลูกเองหรือมีรายได้น้อย มูลนิธิฯ จะส่งเสริมให้ผลิตของเล่นสำหรับเด็ก อาทิ ตุ๊กตา หุ่นมือ โมบายต่าง ๆ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูลูก

ของขวัญจากท่านจะเป็นการสนับสนุนให้มูลนิธิฯ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตของเล่นต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวเหล่านี้พึ่งพาตนเองได้

แล้วตอนนี้ท่านอยากจะให้ ของขวัญเพื่อน้อง แล้วหรือยัง ?