มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ  มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก  ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข
การทำงานของมูลนิธิฯ  ผ่านบ้านเด็กอ่อนทั้ง  4  หลัง  ได้แก่  บ้านสมวัย  (ชุมชนคลองเตย)  บ้านศรีนครินทร์  (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง  (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10)  บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่  (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ)  ทั้ง 4 บ้าน ให้การดูแลเด็กวันละประมาณ  250  คน 

https://www.youtube.com/watch?v=46xNcuYRtDk&feature=youtu.be

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาท่ามกลางปัญหาของพ่อแม่ อาทิ ครอบครัวแตกแยก ติดยาเสพติด ติดคุก ทำให้เด็ก ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย เด็กอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตราย เจ็บป่วย โดยให้ ความช่วยเหลือกองทุนนมและอาหาร การรักษาพยาบาลและพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาทิ ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงดูลูก จัดอบรม และประสานส่งต่อให้เด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้ไปอยู่ในความดูแล ของญาติ หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐและเอกชนเพื่อให้เด็กมีสถานที่ พักพิงในระยะยาว

มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนแออัดมีบ้านรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเอง  เรียกว่า "บ้านร่วมพัฒนาเด็ก" จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ลงเยี่ยมบ้าน จัดพยาบาลไปตรวจสุขภาพเด็ก และสนับสนุนให้บ้านรับเลี้ยงเด็กทำงานกันเป็นเครือข่ายบ้านร่วมพัฒนาเด็กกว่ า 80 หลัง ให้การดูแลเด็กในุชมชนแออัดปีละกว่า 3,000 คนผลที่ได้รับจากการทำงานคืออะไร
เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ดีจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้รับเลี้ยงเด็ก ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโต สุขภาพ พัฒนาการตามวัย ได้รับการสอนในเรื่องความมีน้ำใจ การแบ่งปัน การมีระเบียบวินัย กิริยามารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ ฟื้นฟู อย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก