มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 100/771-775 ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทรศัพท์ : +66 (0)2 249 0953-4 โทรสาร : +66 (0)2 249 2956 อีเมลล์ : info@fscc.or.th
© Copy right 2006 All right reserved Foundation for Slum Child Care (FSCC)